Privacy Policy

Respecting your right to privacy, and in the interest of the security of your personal data, AUTOSAN sp. z o.o. with its registered office in Sanok, ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok (the „ "Company”) as the owner and administrator of the www.autosan.pl website, hereinafter referred to as the „Website" and the administrator of data collected and processed as part of the operation of the above-mentioned Website uses appropriate solutions.

This Privacy Policy explains how we use your personal data, how we collect and store it. By using the Website, you agree to the practices described in this Privacy Policy.

We collect your personal data provided during the use of the Website with the utmost care and in accordance with applicable legal provisions, i.e. the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data and the Regulation of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), respecting the right to privacy protection and we guarantee all persons using the Website that the data provided will be properly protected against takeover by third parties.

We take special care to protect your interests, and in particular, we ensure that we collect your data for specified, legitimate purposes and do not subject it to further processing incompatible with those purposes. We make sure that your data is factually correct and adequate in relation to the purposes for which it is processed and stored for no longer than it is necessary to achieve the purpose of processing.

Who administers your personal data?

The administrator of your personal data is AUTOSAN sp. z o..o. with its registered office in Sanok, ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok, (the ”Company”).

What data do we collect?

When using the Website, you may be asked to provide some of your personal data, in particular by filling out the subscription form for the newsletter service. The data collected using the Wbesite form is your email address.
Providing that data is voluntary, but necessary in order to receive the newsletter.
We can also register your data when you contact us by phone, via email or traditional mail.
The Website also uses cookies to collect other, non-personal data. They are used to provide services at the highest level, in order to optimize the content available on the Website, to adapt them to the individual needs of each user, as well as for advertising and statistical purposes. You can read more about cookie pikes below.

How and under what legal basis do we use the collected data?

We use the data we collect to be able to contact you via email or by phone, to provide you with a newsletter service, to send you promotional and marketing materials and for other legally legitimate purposes.
In the case of data processing in order to provide the newsletter service and any related services, the legal basis of data processing is the performance of the agreement (Article 6 paragraph 1 letter b) of GDPR.
Collecting of your personal data for marketing purposes (marketing own products), we do based on our legitimate interest (Article 6 paragraph 1 letter f) of GDPR

 

 

 

 

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AUTOSAN sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok, („Spółka”).

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania ze Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza zapisu na usługę newsletter.
Dane gromadzone za pomocą ww. formularza to Twój adres e – mail.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu otrzymywania newslettera.
Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o pikach cookies przeczytasz poniżej.

Jak i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera, wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
W przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia usługi newsletter oraz wszelkich usług z tym związanych podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Gromadząc Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing własnych produktów) robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kontaktując się z Tobą i udzielając odpowiedzi na uprzednio przesłane przez Ciebie wiadomości i zapytania – przetwarzamy Twoje dane z uwagi na niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Twoje dane gromadzimy również w celu rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody – jeśli podstawę przetwarzania stanowiła udzielona nam przez Ciebie zgoda.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

Masz prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od tego przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie przekazujemy pozyskane dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Przekazywanie danych do państw trzecich /profilowanie

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W sytuacji zamiaru przekazania danych poza EOG, co nastąpi wyłącznie jeśli państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę danych, poinformujemy Cię o tym fakcie.
W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych żadne decyzje nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Nasze dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: AUTOSAN sp. z o.o., ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok, kontakt mailowy: info@autosan.pl lub telefoniczny: (+48) 13 465 01 26.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@autosan.pl.

 

Informacja o plikach cookies

Informujemy, że w Serwisie używamy mechanizmu plików cookies. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest AUTOSAN sp. z o.o.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

- przystosowanie treści stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, a także optymalizacja używania stron internetowych - pliki te pozwalają określić w szczególności typ urządzenia Użytkownika Serwisu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych - umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości stron.

W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Administrator może przechowywać też standardowe dzienniki internetowe, w których rejestrowane są dane o wszystkich użytkownikach witryny. Dzienniki te mogą zawierać takie informacje, jak:

• domena internetowa, z której uzyskano dostęp do witryny;

• adres IP użytkownika (każdy komputer używany do przeglądania zawartości sieci automatycznie otrzymuje adres IP. Adres ten może być statyczny lub dynamiczny. Statyczny adres IP może pozwalać na zidentyfikowanie użytkownika, natomiast adresu dynamicznego z reguły nie da się powiązać z użytkownikiem);

• typ przeglądarki i używany system operacyjny;

• data i godzina odwiedzin w Serwisie;

• wyświetlane strony witryny;

• adres witryny, w której kliknięto łącze prowadzące do naszego Serwisu.

Dane powyżej wskazane wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu.

 

 

Newsletter

If you want to receive the latest information about
our company - enter your email address.

The controller of your personal data, that is the entity deciding about the purposes and methods of processing your personal data, is AUTOSAN sp. o.o. with headquarters in Sanok, ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok. Please be advised that providing personal data contained in the form is voluntary, but necessary for the use of the Newsletter, and that you have the right to access your personal data, change them (including updates), as well as other rights described in the Privacy Policy, whose content is available here. Personal data provided by you will be processed by us in accordance with the law, in order to carry out the Newsletter delivery service. In addition, we will process your data based on our legitimate interest as a data controller, for the purposes described in the Privacy Policy, for the purpose to carry out research and analysis and for marketing purposes (direct marketing of own products). We encourage you to read the other information available in the Privacy Policy, including the periods of data storage and data recipient categories. If you have any questions, we are at your disposal at: iod@autosan.pl.